Dokümanlar

MENÜ GERİ

Veri Politikası

Veri Politikası

GÜNERİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Güneri Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Tarafımız” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinize ilişkin olarak başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) olmak üzere mevzuatta öngörülen tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası (“Veri Politikası”) ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin şirket politikamızı tarafınız dikkatinize sunarız.

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaç, yöntem ve esaslarını belirleyen kişidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi, kariyer siteleri üzerinden tarafımıza yaptığınız iş başvuruları, şirket maillerimize gönderilen e-mailler, şirket telefonumuza yaptığınız aramalar, ofisimizde fiziken bulunmanız, Tarafımıza fiziken iletmiş olduğunuz bilgi ve belgeler aracılığı ile otomatik, yarı otomatik ve herhangi bir veri sisteminin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollar ile, aşağıdaki hukuki sebepler ile toplamaktayız:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

İş sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz, Kanun kapsamında,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak ve aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Kimlik

Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, TC kimlik no vb.


 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İletişim

Adres, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon numarası vb.


 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Özlük

Bordro bilgileri, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.


 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.


 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri İşlem

Fatura bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.


 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları, Kamera kayıtları vb.


 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.


 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar vb.


 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Pazarlama

Çerez kayıtları vb.


 

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kamera kayıtları vb.


 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri vb.
 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, tarafımızca Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

• Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

• Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

• Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

• Kişisel verilerin veri sorumlusunun herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

• Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

• Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Tarafımızda saklanan kişisel verilerinizin güvenliği için Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki önlemler alınmaktadır.

Veri Güvenliği Tedbirleri

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Sızma testi uygulanmaktadır.

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz,

iş akdinden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Tarafınızla iş akdinin kurulması ve devamı için gerekli olduğu ölçüde paylaşılması,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile aşağıdaki alıcı grubu ile paylaşılabilmektedir.

Alıcı Grubu

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Hissedarlar

İş Ortakları

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verileriniz, yalnız işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere aydınlatma metnine uygun olarak ve gerektiğinde açık rızanızın bulunması halinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlar dahilinde aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKAMIZ

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, tarafımızca resen, yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

• Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,

• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

• Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

• İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

Saklama ve İmha Süreleri

Tarafımızca Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, Kanun ve ilgili mevzuatında değişiklik olması halinde saklama ve imha süreleri ilgili değişikliğe uygun olacak şekilde değiştirilecektir.

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

Kimlik
 


İş akdinin feshinden itibaren kanuni zorunlu süre olan 10 yıl

İletişim
 


Hukuki/ticari ilişkinin devamı boyunca ve tamamen sona ermesini müteakip 1 yıl

Özlük
 


İş akdinin feshinden itibaren kanuni zorunlu süre olan 10 yıl

Hukuki İşlem
 


Yasal yükümlülüklerin sona ermesiyle derhal

Müşteri İşlem
 

10 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği
 


35 gün

Risk Yönetimi
 


İlgili ticari işlemin devamı boyunca saklanmaktadır.

Mesleki Deneyim
 


İş akdinin feshinden itibaren kanuni zorunlu süre olan 10 yıl

Pazarlama
 

1 Ay

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar
 


35 gün

Sağlık Bilgileri
 


İş akdinin feshinden itibaren kanuni zorunlu süre olan 10 yıl

Saklama süresi dolan kişisel veriler, düzenli periyodlarla işbu Veri Politikasında yer verilen usullere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından bildirilen görüşlere uygun olarak anonim hale getirilir, silinir veya imha edilir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Tarafımıza başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, info@gunerimakina.com adresine göndereceğiniz imzalı dilekçe ile tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza gelen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinize ilişkin herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte tarafımızın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İş bu Veri Politikası 6 (altı) ayda bir gözden geçirilerek güncellenecek olup, son güncelleme tarihi 27.05.2022’dir.